Care sunt drepturile si obligatiile asiguratului
 
Conform prevederilor Legii nr.95 din 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, asiguraţii beneficiază de pachetul de servicii de bază în caz de boală sau de accident, din prima zi de îmbolnăvire sau de la data accidentului şi până la vindecare, în condiţiile stabilite de prezenta lege, de contractul-cadru şi normele sale de aplicare.
Drepturile asiguraţilor
*să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum şi casa de asigurări de sănătate la care se asigură, în condiţiile legii şi ale contractului-cadru;
*să fie înscrişi pe lista unui medic de familie pe care îl solicită, dacă îndeplinesc toate condiţiile legale în vigoare, suportând cheltuielile de transport, dacă opţiunea este pentru un medic din altă localitate;
*să îşi schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puţin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia;
*să beneficieze de rambursarea tuturor cheltuielilor efectuate pe perioada spitalizării cu medicamentele, materialele sanitare şi investigaţiile paraclinice la care ar fi fost îndreptăţiţi fără contribuţie personală, în condiţiile impuse de contractul-cadru;
*să beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale în mod nediscriminatoriu, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru şi normele metodologice de aplicare a acestuia;
*să efectueze controale profilactice, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru şi normele metodologice de aplicare a acestuia;
*să beneficieze de servicii de asistenţă medicală preventivă şi de promovare a sănătăţii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor, în condiţiile contractului-cadru şi ale normelor metodologice de aplicare a acestuia;
*să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii şi în spitale aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, în condiţiile contractului-cadru şi ale normelor metodologice de aplicare a acestuia;
*să beneficieze de servicii medicale de urgenţă în condiţiile contractului-cadru şi ale normelor metodologice de aplicare a acestuia;
*să beneficieze de unele servicii de asistenţă stomatologică în condiţiile contractului-cadru şi ale normelor metodologice de aplicare a acestuia;
*să beneficieze de tratament fizioterapeutic şi de recuperare în condiţiile contractului-cadru şi ale normelor metodologice de aplicare a acestuia;
*să beneficieze de dispozitive medicale în condiţiile contractului-cadru şi ale normelor metodologice de aplicare a acestuia;
*să beneficieze de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu în condiţiile contractului-cadru şi ale normelor metodologice de aplicare a acestuia;
*să li se garanteze confidenţialitatea privind datele, în special în ceea ce priveşte diagnosticul şi tratamentul;
*să fie informaţi asupra riscurilor şi beneficiilor în cazul tratamentelor medicale;
*să beneficieze de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005.
Obligaţiile asiguraţilor
*să se înscrie pe lista unui medic de familie;
*să anunţe medicul de familie ori de câte ori apar modificări în starea lor de sănătate;
*să se prezinte la controalele profilactice şi periodice stabilite prin contractul-cadru;
*să anunţe în termen de 15 zile medicul de familie şi casa de asigurări de sănătate asupra modificărilor datelor de identitate sau modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asiguraţi;
*să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile medicului;
*să aibă o conduită civilizată faţă de personalul medico-sanitar;
*să achite coplata şi contribuţia personală în condiţiile stabilite prin contractul-cadru şi normele metodologice de aplicare a acestuia;
*să achite contribuţia datorată Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cota şi asupra veniturilor prevăzute de Legea nr. 95/2006 şi de normele legale în materie;
*să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atestă calitatea de asigurat;
*să accepte controlul casei de asigurări de sănătate cu privire la modul de acordare a concediilor şi indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate;
*lsă respecte programarea pentru acordarea serviciilor medicale din pachetul de bază, în baza listelor de aşteptare, după caz;
*să se prezinte la medicul din ambulatoriul de specialitate sau la spital numai după ce a consultat medicul de familie, cu excepţia urgenţelor şi a afecţiunilor care permit prezentarea direct la medicul de specialitate, stabilite prin contractul-cadru şi normele metodologice de aplicare a acestuia.
Persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat beneficiaza de servicii medicale numai in cazul urgentelor medico-chirurgicale si al bolilor cu potential endemo-epidemic si cele prevazute in Programul national de imunizari, monitorizarea evolutiei sarcinii si a lauzei, servicii de planificare familiala in conditiile art. 223 din Legea nr. 95/2006, in cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.