Care sunt drepturile si obligatiile asiguratului?

Drepturile asiguratilor:
- sa aleaga furnizorul de servicii medicale, precum si casa de asigurari de sanatate la care se asigura, in conditiile prezentei legi si ale contractului-cadru; 
- sa fie inscrisi pe lista unui medic de familie pe care il solicita, daca indeplinesc toate conditiile prezentei legi, suportand cheltuielile de transport daca optiunea este pentru un medic din alta localitate; 
- sa isi schimbe medicul de familie ales numai dupa expirarea a cel putin 6 luni de la data inscrierii pe listele acestuia; 
- sa beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale in mod nediscriminatoriu, in conditiile legii; 
- sa efectueze controale profilactice, in conditiile stabilite prin contractul-cadru; 
- sa beneficieze de servicii de asistenta medicala preventiva si de promovare a sanatatii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor; 
- sa beneficieze de servicii medicale in ambulatorii si in spitale aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate; 
- sa beneficieze de servicii medicale de urgenta; 
- sa beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologica; 
- sa beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare; 
- sa beneficieze de dispozitive medicale; 
- sa beneficieze de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu; 
- sa li se garanteze confidentialitatea privind datele, in special in ceea ce priveste diagnosticul si tratamentul; 
- sa aiba dreptul la informatie in cazul tratamentelor medicale; 
- sa beneficieze de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in conditiile legii.
Obligatiile asiguratilor:
- sa se inscrie pe lista unui medic de familie; 
- sa anunte medicul de familie ori de cate ori apar modificari in starea lor de sanatate; 
- sa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru; 
- sa anunte in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurari asupra modificarilor datelor de identitate sau a modificarilor referitoare la incadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurati; 
- sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului; 
- sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar; 
- sa achite contributia datorata fondului si suma reprezentand coplata, in conditiile stabilite prin contractul-cadru; 
- sa prezinte furnizorilor de servicii medicale urmatoarerele documentele justificative ce atesta calitatea de asigurat:

1. Salariat – act de identitate si adeverinta eliberata de angajator care poarta viza casei de asigurari de sanatate;
2. Persoana fizica autorizata – act de identitate si dovada ultimei plati la FNUASS;
3. Persoanele fizice fara venit obligate sa se asigure – act de identitate si ultima chitanta de plata in care este stipulata ultima luna/trimestru pentru care s-a platit;
4. Pensionar – act de identitate si ultimul cupon/talon de pensie;
5. Copii in vârsta de pâna la 18 ani – act de identitate, daca nu realizeaza venituri din munca;
6. Elevi, ucenici cu vârsta intre 18 si 26 ani dacacare nu realizeaza venituri din munca – act de identitate sau adeverinta de elev sau carnetul de elev vizat la zi;
7. Absolventii de liceu, pâna la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni – act de identitate si un act din care sa rezulte absolvirea liceului;
8. Studenti, daca nu realizeaza venituri prin munca – act de identitate si adeverinta de student sau legitimatia de student vizata la zi;
9. Tineri cu vârsta de pâna la 26 ani care provin din sistemul de protectie a copilului si nu realizeaza venituri din munca sau nu sunt beneficiari de ajutor social – act de identitate, act doveditor ca provine din sistemul de protectie a copilului, declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca se afla in ingrijirea altei persoane, documente eliberate de unitatile fiscale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile si/sau nu este beneficiar de ajutor social;
10. Somer – act de identitate si/sau adeverinta eliberata de AJOFM;
11. Beneficiar de ajutor social – act de identitate si adeverinta eliberata de primarie din care sa rezulte calitatea de asistat social conform legii nr. 416/2001;
12. Persoane cu handicap – act de identitate, certificat de incadrare intr-un grad de handicap, vizat periodic, document eliberat de unitatile fiscale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile;
13. Membrii misiunilor diplomatice, cetateni straini si apatrizii care se afla temporar in tara si nu au solicitat viza de lunga sedere, cetateni români cu domiciliul in strainatate care se afla temporar in tara – act de identitate si dovada calitatii de asigurat care se face cu ultima chitanta de plata in care este stipulata ultima luna/trimestru pentru care s-a efectuat plata;
14. Veterani de razboi, erou-martir, detinuti politici (Legea nr. 118/1990) – act de identitate, document doveditor in acest sens,eliberat de institutia abilitata sa elibereze acest act si document eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile, altele decât cele din pensii;
15. Femei insarcinate, daca nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara – act de identitate, adeverinta medicala si documentul eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile sau, pe baza documentelor justificative, ca realizeaza venituri sub salariul de baza minim brut pe tara;
16. Lauzele, daca nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara – act de identitate, certificatul de nastere a copilului si documentul eliberat de unitatile fiscale teritoriale, din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile sau, pe baza documentelor justificative, ca realizeaza venituri sub salariul de baza minim brut pe tara;
17. Bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pâna la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte surse – act de identitate si un document care sa ateste boala inclusa in programele nationale de sanatate;
18. Coasiguratul – act de identitate si un document care atesta calitatea de asigurat a persoanei in intretinerea careia se gaseste coasiguratul. Pot fi coasigurati urmatoarele categorii de persoane: sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate;
19. Persoanele care se afla in executarea masurilor prevazule in art. 105, 113 si 114 din Codul Penal si pentru persoanele care se afla in perioada de amânare sau de intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate, daca nu au venituri – adeverinta emisa de institutiile din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor;
20. Persoanele care se afla in concediu medical pentru incapacitate temporara de munca – act de identitate si adeverinta emisa de angajator;
21. Persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane si se afla in timpul procedurii necesare stabilirii identitatii – act de identitate si adeverinta eliberata in acest sens de institiile din subordinea Minsiterului Administratiei si Internelor;
22. Cetatenii straini si apatrizii care au solicitat si obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara sau au domiciliu in România – act de identitate (pasaport) si document eliberat de casa de asigurari de sanatate;
23. Cetatenii straini care au domiciliu in strainatate – act de identitate (pasaport) si cardul european de asigurari de sanatate.